PERSONVERNREGLER / PRIVACY POLICY

NORSK VERSJON

Velkommen til Norgesklubben.ch personvernpolicy. 25. mai vil EUs generelle databeskyttelses forordning (GDPR) tre i kraft. (“Vi”) er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv, og overholde den nye EU-lovgivningen. Vi respekterer dine personlige data og vil holde det trygt og vi vil aldri selge det til noen tredjeparter.

Norgesklubben.ch er en ideell organisasjon med hovedmål å samle nordmenn som bor i Sveits sammen for å holde kontakten med sine røtter. Norgesklubben.ch selger ikke noen produkter eller tjeneste til medlemmene, men vi har en årlig medlemsavgift slik at medlemmene våre kan få rabatt på enkelte arrangementer. Vi har Sponsorsalg som et lite virksomhetsområdet for å få økonomi til å gjennomføre eventene.

Om det juridiske grunnlaget vi stoler på.

Loven om databeskyttelse angir en rekke forskjellige grunner som et selskap kan samle inn og behandle dine personopplysninger, inkludert; Legitime interesser

Vi samler inn og behandler dataene dine for å forfølge våre legitime interesser, på måter de med rimelighet ville forvente som en del av å drive vår virksomhet, og som ikke har vesentlig innvirkning på dine rettigheter, frihet eller interesser.

Når samler vi inn dataene dine?

Når du blir medlem til vår klubb eller delta på et arrangement som organiseres og ordnes av “oss”, og vi trenger dataene dine for å registrere deg til for eksempel hoteller, turer, billetter, middager, eller lignende.

Kontoinformasjon:

Når du ønsker å bli medlem, er du pålagt å gi ditt fulle navn, adresse, e-post og passord.

Hvordan og hvorfor bruker vi dine personlige data?

Vi bruker informasjonen på noen måter; Vi sender fra tid til annen nyhetsbrev med hendelser som skjer i Sveits for de nordmenn som bor her. Informasjonen som blir sendt ut kan være programmer, møtepunkter og tidsplaner.

Hvordan stoppe et nyhetsbrev fra Norgesklubben.ch?

Du vil alltid kunne avmelde deg fra disse nyhetsbrevene ved å klikke på “unsubscribe” nederst på hvert nyhetsbrev.

Har du noen rettigheter over dine personlige data?

Ja, du kan når som helst spørre oss om hvilke data vi har på deg og eventuelt be oss om å slettet dette fra databasen vår. I våre utsendelser ligger det en “Preferences” link i bunnen der du kan klikke inn og se hva slags privat informasjon vi har om deg. Du vil også kunne fjerne eller legge til for eksempel telefonnummer og adresse etc.

ENGLISH VERSION

Welcome to Norgesklubben.ch privacy policy. On May 25, the EU General Data Protection Regulation (GDPR), will come into effect. (“We”) are committed to protecting and respecting your privacy, and comply with the new EU legislation law. We respect your personal data and will keep it safe and we will never sell it to any third parties.

Norgesklubben.ch is a non for profit organization with main objective to gather Norwegians living in Switzerland together to stay in closer contact with their roots. Norgesklubben.ch does not sell any product or service in particular, however we have an annual membership fee so our members can obtain discount at some events arranged.

About the legal basis we rely on.

The law on data protection sets out a number of different reasons for which a company may collect and process your personal data, including; Legitimate interests

We collect and process your data to pursue our legitimate interests, in ways they would reasonably expect as part of running our business and which does not materially impact your rights, freedom or interests. We have Sponsorship sales as a small business area in order to obtain enough economy to arrange our events.

When do we collect your data?

When you become a member to our club or attend an event organizes and arranged by “US” and we need your data to book you into for example, hotels, tours, entry tickets, dinners e.g.

Account information:

When you subscribe to be a member, you are required to provide your full name, address, an email, and a password.

How and why do we use your personal data?

We use your information in a few ways; we send out from time to time newsletters with events happening in Switzerland for the Norwegians living here. Information sent out could be programs, meeting points and schedule information.

How to stop a newsletter from Norgesklubben.ch?

You will be able to unsubscribe at all times from these newsletters by clicking “unsubscribe” at the bottom of each newsletter.

Do you have any rights over your personal data?

Yes, you can at any time ask us for what data we do have on you and also ask to be deleted from our database. In each of our emails, you have a “preferences” link where you will see what data is registered to you which you can administrate by deleting or adding personal data such as telephone number address etc.