UTREDNING OM DOBBELT STATSBORGERSKAP I NORGE

Dobbelt statsborgerskap er tillatt i Norge, men bare i noen tilfeller. Dagens statsborgerlov med prinsipp om ett statsborgerskap reflekterer ikke den globaliserte verden vi lever i og er til stor bakdel for nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet.

I fjor vår la kommunal- og forvaltningskomiteen frem en innstilling til Stortinget om å åpne for muligheten til å erverve dobbelt statsborgarskap. Justis- og beredskapsdepartmentet vil følge opp Stortingets vedtak om utredning av prinsippet om ett statsborgerskap. Utredningen har blitt utsatt til etter valget 2017, selv om Departementet egentlig hadde lovet å levere utredningen høsten 2016. Du kan følge saken på Stortingets nettside: Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap

BIDRA SELV TIL DEBATTEN

Ja! Til dobbelt statsborgerskap er en partipolitisk uavhengig gruppe av folk som vil at statsborgerloven endres til å tillate dobbelt statsborgerskap. Gruppen arbeider med å få Norges politiske partier til å støtte dobbelt statsborgerskap. FrP, Høyre, Krf, Venstre, SV og MDG er for dobbelt statsborgerskap mens Sp er imot og Arbeiderpartiet har ennå ikke tatt stilling.

Gruppens hjemmeside inneholder mye nyttig informasjon rundt diskusjonen om dobbelt statsborgerskap. Blant annet, så anbefaler de at man selv tar initiativ til å skrive til politikere og forteller sin egen historie. Informasjon om hvem du kan skrive til samt eksempler på tekst du kan bruke finner du også paa hjemmesiden. Nedenfor har vi laget et forslag til tekst som er tilpasset normenn som bor i utlandet.

En annen interesseorganisajson som engasjerer seg aktivt i debatten er Norwegians Worldwide som representerer nordmenn bosatt i utlandet. På deres hjemmeside finner man også flere interessante innlegg om temaet dobbelt statsborgerskap.

Skriv til politikere: forslag til tekst

I praksis tillater Norge dobbelt statsborgerskap. Mange tusen har det allerede, og av de som får innvilget norsk statsborgerskap får over halvparten beholde sitt opprinnelige og ha dobbelt. Mens nordmenn som erverver et annet automatisk mister sitt norske. Dette viser at norske myndigheter fint kan håndtere borgere med dobbelt, og vi har ingen bevis for at nordmenn med dobbelt statsborgerskap har mindre lojalitet til Norge. Lojaliteten ligger i hjertet, ikke passet. Dagens praksis er urimelig og skaper en stor skjevhet og usikkerhet.

Det blir mer og mer vanlig at nordmenn bosetter seg i utlandet på grunn av jobb eller familien, og blir samboere/gifter seg med og får barn med partnere fra andre land. Dagens statsborgerlov med prinsipp om ett statsborgerskap reflekterer ikke den globaliserte verden vi lever i og mangelen på dobbelt statsborgerskap skaper usikkerhet og praktiske problemer for tusenvis av mennesker i Norge og i utlandet.

Dobbelt statsborgerskap vil rette opp skjevheten i den norske statsborgerloven og legge til rette for personer med tilknytning til Norge i tillegg til en annet land. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltakelse både i Norge og i utlandet.

Med dobbelt statsborgerskap vil nordmenn beholde sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor. Dobbelt statsborgerskap påvirker ikke reglene om hvem som har krav på stønader/trygd i Norge, da det har med oppholds- og arbeidstillatelse å gjøre.

UDI støtter dobbelt statsborgerskap bl.a. fordi dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet. I utvalget som utarbeidet NOU 2000: 32 Statsborgerloven var det klart flertall for dobbelt statsborgerskap (kun mot én stemme). Politikerne sa likevel nei.

Alle de nordiske land, samt de fleste europeiske land inkludert Sveits og land ellers i den vestlige verden tillater dobbelt statsborgerskap.

Dobbelt statsborgerskap vil også gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.

Kilde: Ja! til dobbelt statsborgerskap